Sökning: "Lovisa Fransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Fransson.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att fråga patienter om våld i nära relation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Petra Terlinder; Lovisa Fransson; [2013]
    Nyckelord :Nyckelord: intimate partner violence; screening; nurses; experiences; communication;

    Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to examine nurses experiences of asking patients aboutintimate partner violence and what the nurses believed could be of help or hindrance whenasking the question.Method: The study design was qualitative. Nine nurses from four different divisions wasinterviewed. LÄS MER