Sökning: "Lovisa Genlid Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Genlid Johansson.

  1. 1. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
    Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER