Sökning: "Lovisa Hammarberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Hammarberg.

 1. 1. Vem skriver vi till? : En studie om mottagarens betydelse för elevers textskapande i svenskundervisningen i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Scholl; Lovisa Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :mottagare; skrivinlärning; texttypiska strukturer; återgivande text; textgenre;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska redan i årskurs 3 kunna skriva komplexa och ämnesspecifika texter med stor språklig variation. De förväntas även kunna anpassa sitt skriftspråk efter specifika texttypiska drag beroende på textgenre och syfte. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en motiverande skrivundervisning : En forskningsöversikt kring olika metoder som kan främja elevers motivation till att skriva

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Scholl; Lovisa Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Autentiska uppgifter; digitala verktyg; feedback; metoder; motivation; skriva;

  Sammanfattning : Den språkliga förmågan är ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera. Att både kunna läsa och skriva är avgörande för att leva självständigt i dagens samhälle, ändå har det riktats mer forskning mot att utveckla elevers läsförmåga medan skrivningen tenderar att hamna i skymundan. LÄS MER