Sökning: "Lovisa Kastrup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Kastrup.

  1. 1. Närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Lovisa Kastrup; Ronja Sulayman; [2020]
    Nyckelord :Närstående; Omvårdnad; Livets slutskede; Palliativ vård; Symtomlindring; Kommunikation; Tillit;

    Sammanfattning : Bakgrund Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. LÄS MER