Sökning: "Lovisa Nordén Ejderstav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Nordén Ejderstav.

  1. 1. Yrkesverksammas upplevelser av sina förutsättningar för arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk inom ideell sektor : En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Kajsa Olsson Panzar; Lovisa Nordén Ejderstav; [2018]
    Nyckelord :Non-profit; professionals; abused women; addiction; ideell sektor; yrkesverksamma; våldsutsatta kvinnor; missbruk;

    Sammanfattning : Studien syftar till att försöka förstå vilka förutsättningar yrkesverksamma inom ideella organisationer upplever sig ha i arbetet med målgruppen - våldsutsatta kvinnor i missbruk. Vilka kontexter de yrkesverksamma upplever att deras ideella organisationer verkar inom samt hur de agerar i förhållande till samma kontexter i arbetet med målgruppen. LÄS MER