Sökning: "Lovisa Rolling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Rolling.

  1. 1. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
    Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER