Sökning: "Lovisa Ternby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Ternby.

  1. 1. Friendvertising på Facebook - varför delar vi? : En kvalitativ studie av Facebookanvändares till att dela med sig av reklamkampanjer på Facebook

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lovisa Ternby; Alexandra Fröding; [2014]
    Nyckelord :Friendvertising; Viral Marknadsföring; eWOM; Delning; Sociala Medier;

    Sammanfattning : Friendvertising är en metod marknadsförare använder sig av för att få konsumenter att själva sprida reklam via sociala nätverk. För att konsumenter ska sprida ett företags budskap krävs att de motiveras till det. LÄS MER