Sökning: "Lovisa Thor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Thor.

  1. 1. Storyline: flexibel eller uppstyrd undervisningsmetod? En kvalitativ studie om lärares planering och upplevelse av Storyline

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Lovisa Thor; [2021-09-23]
    Nyckelord :Storyline; nyckelfrågor; händelser; karaktärer; planering; planeringsmatriser; ämnesövergripande;

    Sammanfattning : Studien är en del av ett aktionsforskningsprojekt som syftar till att utveckla en skolas Storylineverksamhet. Syftet med studien är att få kunskap om hur lärare planerar undervisningen för en Storyline. LÄS MER