Sökning: "Low Arousal Approach"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Low Arousal Approach.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Barn gör rätt om de kan, inte om de vill : En kvalitativ studie om yrkesverksamma lärares erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anna Berglund; Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :barn; erfarenheter; inkludering; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; samsyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. "EN DEL AV VEM JAG ÄR"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linn Stridh; Sara Hörgren; [2019]
  Nyckelord :lågaffektivt bemötande; low arousal approach; personliga egenskaper; problemskapande beteende; socialt arbete; challenging behavior;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring personalens upplevelse av att använda metoden lågaffektivt bemötande där personalens uppfattning och beteende spelar en central roll i användandet av denna metod. Metoden används främst i arbetet för att bemöta problemskapande beteende varav personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är de som löper större risk för uppvisande av denna typ av beteende. LÄS MER

 4. 4. Utåtagerande barn : En studie av specialpedagogers uppfattning av arbetet med barn som utmanar med ilska i grundskolans år 1 till 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Charlotte Edebrant; [2018]
  Nyckelord :problematic behaviour; acting out; low-arousal approach; special needs; agression; approach; problemskapande beteende; utåtagerande; lågaffektivt bemötande; specialpedagogik; aggressivitet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur specialpedagoger verksamma i grundskolans år 1 till 6 uppfattar skolors arbete med utåtagerande barn. Studien baseras på sex specialpedagogers uppfattningar om deras förutsättningar på organisation-, grupp- och individnivå samt skolans metoder och strategier i arbetet med utåtagerande barn. LÄS MER

 5. 5. The effect of positive arousal on memory retrieval of advertisements : A neuromarketing approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Óscar Picallo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this neuromarketing study is to investigate the effect of positive emotional contexts in the recall of neutral stimuli. In the present fMRI experiment, 26 Russian participants of whom, 13 were women, and 13 were men, with an average age of 23. LÄS MER