Sökning: "Lpo 94"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden Lpo 94.

 1. 1. Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sammy Nemer; Emilio Pizarro Muñoz; [2021]
  Nyckelord :hälsa; idrott och hälsa; idrottsundervisning; kunskapsöversikt; lärare; pedagogik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsförändring och läroplaner : En idéanalys av Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Thea Nilsson Åsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kravställningar och språkförmågor : En analys av kursplaner i svenska tillhörande Lpo 94/Lgr11

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Hjort; [2021]
  Nyckelord :styrdokument; kunskapskrav; läsförståelse; skrivförmåga; läroplansteori; PISA;

  Sammanfattning : I det här arbetet jämför jag kunskapskrav, syfte och målsättningar för språkförmågorna läsförståelse och skrivförmåga i de två kursplanerna för svenska tillhörande de två senaste läroplanerna Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 och Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. Jag undersöker dessutom om någon av dessa två språkförmågor prioriteras i någon av kursplanerna. LÄS MER

 4. 4. 101 år av idrott : - En diskursanalys av svenska läroplaner från år 1919 till 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cameron Wemyss; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; läroplan; läroplan;

  Sammanfattning : Denna uppsats fördjupar sig i hur idrottsämnet representerats i läroplaner de senaste 101 åren.Idrottsämnets varande är förankrat i sitt varande men ämnets innehåll varierar i de olikaläroplanerna. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER