Sökning: "Lpo94"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet Lpo94.

 1. 1. Dans som kulturell-, expressiv- och träningsform i idrottsämnet : En kvalitativ innehållsanalys av läroplaner mellan 1962 och 2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Gälbgjuter; [2023]
  Nyckelord :Culture dance; Curricula; Expressive dance; Physical education; Training dance; Expressiv form; Idrott och hälsa; Kulturell form; Läroplaner; Träningsform;

  Sammanfattning : Idrottsämnet i skolverksamheten innehåller mängder av olika aktiviteter. Bakgrunden till denna studie grundar sig i tidigare forskning som bekräftar att dansundervisningen kommer i skymundan för mer populära aktiviteter och bollspel. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares tolkningar av det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fredrika Nordhöj; [2023]
  Nyckelord :Bernstein; Idrott och hälsa; idrottslärare; läroplansteori; ämnesdidaktik.;

  Sammanfattning : This study examines how physical education teachers interpret subject content in physical education and health through a mixed method. It combines a quantitative survey linked to the upper secondary school curriculum with qualitative interviews with four physical education teachers with diverse backgrounds. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter vid undervisning av andraspråkselever : – en komparativ studie av Lpo94 och Lgr22utifrån ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Lpo94; Lgr22; andraspråk; språkutveckling; språkinlärning; språkbehärskning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två läroplaner, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 och Läroplanen för grundskolan 2022 utifrån ämnet svenska som andraspråk. Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och undersöka skillnader och likheter mellan läroplanerna i ämnet svenska som andraspråk, med fokus på deras sätt att uttrycka sig om språkinlärning och förväntad språkbehärskning. LÄS MER

 4. 4. Sakfrågor, begrepp och beslut på formuleringsarenan : – En kvalitativ intervjustudie med aktörer som medverkade vid utformning av kursplanen i Hem- och konsumentkunskap 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jan Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; HKK; Lgr11; formuleringsarenan; strukturreform;

  Sammanfattning : Bakgrund Den nu gällande kursplanen för Hem- och konsumentkunskap enligt Lgr11 ersatte 2011 den tidigare kursplanen enligt Lpo94, vilket innebar stora förändringar. Kännedom om de sakfrågor och begrepp och beslut som var centrala vid tillkomsten av kursplanen kan bidra till en bättre förståelse för dess utformning och innehåll. LÄS MER

 5. 5. Bildläraren som "hjälpgumma" : En forskningsöversikt om lärande i ämnesintegrerad undervisning med bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Rystad Ploska; Emma Järpell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att se vilken funktion bildämnet fyller i ämnesöverskridande undervisning i grundskolan. Detta gör vi genom att granska tidigare forskning kring ämnesöverskridande undervisning kopplade till ämnet bild. LÄS MER