Sökning: "Lucas Ahlstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lucas Ahlstrand.

  1. 1. Redovisningen av FN:s globala miljömål : En kvantitativ studie om samverkan mellan företagens egenskaper och redovisningen av FN:s globala miljömål

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Lucas Ahlstrand; Julia Armå; [2021]
    Nyckelord :Sustainability Report; UN Sustainable Development Goals; SDG; Agenda 2030; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Positive accounting theory; Stockholmsbörsen.; Hållbarhetsredovisning; FN:s Globala Miljömål; SDG; Agenda 2030; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Positiv redovisningsteori; Stockholmsbörsen.;

    Sammanfattning : Företag är idag ständigt granskade och kravet på att visa transparens blir mer och mer efterfrågat från företagets intressenter. Intressenters efterfrågan på kommunikation om hur företag arbetar med hållbarhet är inget undantag. LÄS MER