Sökning: "Lucas Lazaroo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lucas Lazaroo.

  1. 1. Förskjutning av döden kring födelsedagen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Natalia Andreeva; Furqan Farooqi; Ingrid Ingemarsson; Lucas Lazaroo; [2019-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis we adress a hypothesis that suggests that people can postpone their imminentdeath (given natural causes). The so-called "Postponement hypothesis" assumes that ameaningful occasion can act as a motivator to prolong life for a short amount of time. LÄS MER