Sökning: "Lucas Lundin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lucas Lundin.

 1. 1. Barriers and opportunities for implementation of a return system for industrial packaging : A case study at Valmet AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lucas Lundin; Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Return System; Circular Economy; Barriers; Opportunities; Sustainability; Life-Cycle Assessment; Omvänd Logistik; Retursystem; Cirkulär Ekonomi; Barriärer; Möjligheter; Hållbarhet; Livscykelanalys;

  Sammanfattning : Sustainability has become a more and more important aspect within companies worldwide. Environmental aspects within companies are often connected to higher profits and increased corporate image. One field of importance, to create a more effective supply chain within companies, regards to the logistic process. LÄS MER

 2. 2. Kontaktsjuksköterskors förbättringsarbete i cancervården

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Annie Evaldsson; Linnea Josefsson; Hanna Karem; Lucas Lundin; Tim Maalsnes; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER