Sökning: "Lucas Ramgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lucas Ramgren.

  1. 1. Arbetet med elevinflytande på fritidshemmet

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Lucas Ramgren; Julius Tunmats; [2020]
    Nyckelord :elevinflytande; fritidshem; fritidslärare; demokrati;

    Sammanfattning : Studien handlar om de arbetssätt fritidslärare väljer att använda när de applicerar elevinflytande på fritidshemmet. Syftet är att undersöka fritidslärares upplevelse av elevinflytandet på fritidshemmet. LÄS MER