Sökning: "Lucy Melin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lucy Melin.

  1. 1. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
    Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER