Sökning: "Ludvig Ahlstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Ahlstrand.

  1. 1. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
    Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER