Sökning: "Ludvig Buebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Buebo.

  1. 1. Anskaffningsprocessens inverkan på leveransprecisionen hos kundorderdrivna företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Johannes Nordin; Ludvig Buebo; [2015]
    Nyckelord :delivery dependability; procurement process; customer order; information; standardization; leveransprecision; anskaffningsprocess; kundorder; information; standardiseringar;

    Sammanfattning : Bakgrund – För kundorderdrivna företag lyfts vikten av att hålla en hög leveransprecision. Avsaknaden av material är något som påverkar leveransprecisionen negativt, genom att förbättra anskaffningsprocessen ökar chanserna till att köpt material inkommer när det efterfrågas. LÄS MER