Sökning: "Ludvig Everstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Everstrand.

  1. 1. KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ludvig Everstrand; [2021-06-22]
    Nyckelord :Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. LÄS MER