Sökning: "Ludvig Holmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Holmgren.

  1. 1. Förutsättningar för implementation av IoT-teknologi - En fallstudie om organisatoriska och tekniska förutsättningar vid implementation av IoT-teknologi

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Ludvig Holmgren; Niclas Svensson; [2018-06-29]
    Nyckelord :Internet of things; Big data; Organisatoriska förutsättningar; Tekniska förutsättningar;

    Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) has expanded radically in recent years. The combination ofcloud technology and IoT technology has opened up new business opportunities fororganizations, especially in the manufacturing industry. At the same rate as the number ofIoT components increases, heterogeneity and complexity of data also increase. LÄS MER