Sökning: "Ludvig Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Sahlin.

  1. 1. Designing minimum-cost recycling collection points with required throughput : A Minor Field Study in Lusaka, Zambia

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Ludvig Berling; Alexander Palm; Linnea Sahlin; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie utfördes som ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige, under våren 2012. Projektet genomfördes som en fältstudie i Lusaka, Zambia, i samarbete med Obert Mambwe på Petrec Zambia Limited. LÄS MER