Sökning: "Ludvig de Fine Licht"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig de Fine Licht.

  1. 1. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
    Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

    Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER