Sökning: "Ludwig Arnlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Arnlund.

  1. 1. En bild eller tusen ord? : Bildens roll och status på lokaltidningar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Jonas Herjeby; Ludwig Arnlund; [2015]
    Nyckelord :bildjournalistik; journalistik; multijournalistik; deprofessionalisering; status; strategi; rörlig bild; mediekonvergens;

    Sammanfattning : Journalistiken i dag går igenom en förändring till följd av bland annat ägarkoncentrationer, nedskärningar och otydligare gränser mellan publiceringsplattformer, journalister och fotografer. Tidigare forskning visar att bilder får allt större plats i dagstidningar, men att antalet fotografer minskar och att allt fler tidningsredaktioner börjar använda sig av multijournalister som ska arbeta i både text, bild och rörligt material. LÄS MER