Sökning: "Ludwig Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Lindahl.

  1. 1. Alternativa visualiseringsmetoder för inlärning av arkitektur

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Robert Lindahl; [2011]
    Nyckelord :Arkitekturvisualisering; Interaktivitet på Web; Interaktiva utställningar;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se på alternativa metoder för inlärning av ismer inom arkitektur. Teori från området pedagogik, liksom kognitiva teorier var viktiga verktyg för att kunna skapa ett gränssnitt till en interaktiv utställning. LÄS MER