Sökning: "Ludwig Reis Aronsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Reis Aronsson.

  1. 1. Faktorer som utgör goodwill vid rörelseförvärv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ludwig Reis Aronsson; Joakim Liljesson; John Malmström; [2014]
    Nyckelord :Goodwill; IFRS; rörelseförvärv; fortlevnadsgoodwill; kombinationsgoodwill; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER