Sökning: "Ludwig Weingård de Marcenac"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Weingård de Marcenac.

  1. 1. Riktlinjer för utformandet av sjävrättande digitala matematikuppgifter : Att utforma uppgifter så att gymnasieelever kan använda dem som verktyg för självbedömning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

    Författare :Ludwig Weingård de Marcenac; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att tillhandahålla riktlinjer för hur självrättande digitala matematikuppgifter kan utformas så att elever i den svenska gymnasieskolan kan använda dem som verktyg för formativ självbedömning. Den första delen av arbetet försöker skapa en bild av vad Skolverket förväntar sig från studenter. LÄS MER