Sökning: "Ludwig Wikman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludwig Wikman.

  1. 1. Livstid för mord - Ett lagförslag gällande straffskärpningar för mord och dess förenlighet med gällande principer och teorier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Ludwig Wikman; [2019]
    Nyckelord :straffrätt; mord; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The legislator has, during the last decade, tried numerous times to raise the punishment for committed murders without any remarkable success. A new proposition is under review and will probably be voted on. The proposition is to become law in the beginning of 2020. LÄS MER