Sökning: "Luis Miranda Cortes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Luis Miranda Cortes.

  1. 1. Starcraft Resurshantering med Q-Nätverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Luis Miranda Cortes; Mathias Karlsson; [2016]
    Nyckelord :ANN; Q-Network; Starcraft; ANN; Q-Network; Starcraft;

    Sammanfattning : Artificiell intelligens är ett område inom datavetenskap som försöker skapa intelligenta system eller system som simulerar intelligens. Sådana system är intressanta för konsumenter eftersom de kan utföra uppgifter som annars krävt mänsklig inblandning. LÄS MER