Sökning: "Luis Ramirez"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Luis Ramirez.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av Traumalarm

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Johansson; Jose Luis Ramirez Gonzalez; [2017]
  Nyckelord :Nurse anaesthetist; experience; trauma; multidisciplinary team; trauma care; Anestesisjuksköterska; Upplevelse; Traumalarm; Teamarbete; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svårt skadade traumapatienten kräver ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande vid ankomst till akutmottagningen. En av anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är att delta i omhändertagandet av traumapatienter. LÄS MER

 2. 2. Patienter med HIV/AIDS upplevelse av sjuksköterskans bemötande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Valeriya Kukharska; Jose-Luis Ramirez Gonzalez; [2011]
  Nyckelord :HIV AIDS; patient; sjuksköterska; bemötande; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: December 2009 fanns mer än 5 000 personer infekterade med HIV registrerade i Svenska Smittskyddsinstitutets register, varav cirka 2300 fått diagnosen AIDS. Att leva med HIV/AIDS medför en traumatisk förändring av livet med självstigmatisering och diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Provokation som retoriskt medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Björn Fredberg; [2009]
  Nyckelord :provokation; provocation; provokativ; provocative; konstruktiv; constructive; retorik; rhetoric; rhetorics; konstruktiv retorik; constructive rhetoric; ethos; etik; ethics; logos; pathos; morals; docere; delectare; movere; arthur schopenhauer; Arthur Schopenhauer; Schopenhauer; Sigrell; Anders Sigrell; sigrell; anders sigrell; Björn Fredberg; björn fredberg; björn; fredberg; Janne Josefsson; Jan Josefsson; janne josefsson; jan josefsson; SVT Debatt; svt debatt; debatt; Bo Renberg; bo renberg; José Luis Ramírez; josé luis ramírez; jose luis ramirez; Olof Palme; olof palme; Jens E Kjeldsen; jens e kjeldsen; Kurt Johannesson; kurt johannesson; Bertil Häggman; bertil häggman; Lennart Hellspong; lennart hellspong; Sonja K Foss; sonja k foss; Kenneth Burke; kenneth burke; Aristoteles; aristoteles; Afthonius; afthonius; aftonius; Gunnar Bergström; gunnar bergström; Kristian Gerner; kristian gerner; Staffan Hildebrand; staffan hildebrand; Jan Lundvik; jan lundvik; Stefan Lindgren; stefan lindgren; Kajsa Ekis Ekman; kajsa ekis ekman; Bo Lindqvist; bo lindqvist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Retorik handlar varken om övertygande eller om samförstånd. Syftet med den här uppsatsen är att påtala den brist som finns i den vanligaste definitionen av retorik. Att målet med all retorik endast handlar om olika sätt att övertyga eller uppnå samförstånd rimmar illa med hur vi faktiskt använder språket. LÄS MER

 4. 4. Vi och de andra : En studie av hur män och kvinnor med invandrarbakgrund framställs i svenska invandrarfilmer från år 2000

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fernando Illezca; [2005]
  Nyckelord :Genus; ”ras”; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att visa hur män och kvinnor med invandrarbakgrund framställs i svenska så kallade invandrarfilmer från år 2000. De frågeställningar jag arbetat utifrån är: Hur porträtteras män samt kvinnor med invandrarbakgrund i de svenska ”invandrarfilmerna” från år 2000? Vilka stereotyper kan man tänkas finna? Har det skett någon förändring i hur män och kvinnor med invandrarbakgrund porträtterats i svensk film? För att få svar på frågorna har jag genomfört textanalyser av fem filmer - Jalla! Jalla! av Josef Fares, Före stormen av Reza Parsa, Vingar av glas av Reza Bagher, Det nya landet av Geir Hansteen Jörgensen samt Bastarderna i paradiset av Luis R. LÄS MER