Sökning: "Lukas Blad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Blad.

  1. 1. Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

    Författare :Lukas Axelsson; [2013]
    Nyckelord :rödklöver; tidighetstyp; fiberhalt; NDF; utveckling; vall; foder;

    Sammanfattning : The high feeding value of red clover makes it into an important species in Swedish agriculture. There are three different maturity types grown in Sweden, early, medium late and late. LÄS MER