Sökning: "Lukas Granat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Granat.

  1. 1. Arbetsterapeutens verktygslåda inom rättspsykiatrin

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Ingrid Knutsgård; Lukas Granat; [2018]
    Nyckelord :Arbetsterapi; Bedömningsinstrument; Evidens; Interventioner; Modeller; Rättspsykiatri; Utvärderingar; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapeutens aktivitetsperspektiv är essentiellt för att patienter inom rättspsykiatrin ska kunna bli självständiga i dagliga aktiviteter och på så sätt kunna lämna den rättspsykiatriska vården och återintegreras in i samhället. Trots denna viktiga roll, saknas fortfarande forskning gällande vilka verktyg arbeterspeuten använder inom rättspsykiatrin. LÄS MER