Sökning: "Lukas Majewski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Majewski.

  1. 1. Den platta organisationens hierarki och byråkrati-en fallstudie av ett konsultföretag

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Valon Mejzinolli; Johan Samuelsson; Lukas Majewski; [2006]
    Nyckelord :kunskapsintensiva företag; platta organisationer; hierarki; byråkrati; temporära organisationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att försöka skapa förståelse kring hierarkiska och byråkratiska strukturer i platta kunskapsintensiva organisationer. Ambitionen är inte att polarisera begreppen till den grad att organisationer kan placeras in i antingen eller fack, utan att föra en djupare diskussion kring hierarkiska och byråkratiska strukturer. LÄS MER