Sökning: "Lukas Westerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Westerberg.

  1. 1. Sjuksköterskors attityder till, och erfarenheter av, palliativ sedering.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Carl Falkenby; Lukas Westerberg; [2019-08-01]
    Nyckelord :Palliativ sedering; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor; erfarenheter; attityder;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bedrivs när en persons sjukdom inte längre går att bota. Vården ska bedrivas personcentrerat och ha som syfte att främja livskvalitet och lindra symptom under personens tid kvar i livet för att i möjligaste mån uppnå en god död. LÄS MER