Sökning: "Lukas Winoy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Winoy.

  1. 1. Kommunikation inom revisionsbranschen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
    Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER