Sökning: "Luna Karamehic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Luna Karamehic.

  1. 1. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
    Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER