Sökning: "Lundkvist Julia"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lundkvist Julia.

 1. 1. Skolan i den digitala världen : En designstudie om integrering av ett digitalt verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elina Bild; Julia Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Design research; undervisning; digitala verktyg; taluppfattning; social interaktion;

  Sammanfattning : Denna designstudie inriktar sig på integrering av ett digitalt verktyg i en specifik undervisningskontext. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och fokus ligger således på undervisningssituationen som helhet. Sociala interaktioner i form av möten mellan elever, lärare och artefakter genomsyrade undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Kan vi räkna med digitaliseringen? : En systematisk litteraturstudie om elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och digitala verktygs funktion för deras lärande

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Lundkvist; Elina Bild; [2019]
  Nyckelord :Matematik; svårigheter; behov; digitala verktyg; funktion; specialundervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie inriktar sig på elever i särskilda utbildningsbehov i matematik och syftar till att reda ut ifall ett visst hjälpmedel som pedagogiskt verktyg har vetenskapligt stöd. Mer specifikt ligger fokus på att svara på om det finns vetenskapligt stöd för att använda digitala verktyg som ett medel för lärande för elever i särskilda utbildningsbehov i matematik. LÄS MER

 3. 3. Småskalig elproduktion med ORC-teknik på värmeverk i Bräkne-Hoby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Ibrahim Nazar; Lundkvist Julia; [2018]
  Nyckelord :Organic Rankine Cycle; ORC; Småskalig elproduktion; Småskalig kraftvärmeproduktion; Förnybar elproduktion; Lönsamhetsanalys; Teknisk analys; Känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Energikontor Sydost har startat demonstrationsprojekt inom småskalig kraftvärme. Ronneby Miljö och Teknik AB driver en demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion med ORC-turbin på värmeverk i Bräkne-Hoby. I samband med installation av ORC-turbin gjordes även ombyggnation av fjärrvärmeledning till närliggande sågverk. LÄS MER

 4. 4. Inkubatorers påverkan på entreprenörers motivation : En kvalitativ studie om hur inkubatorsupport påverkar entreprenörers motivation att driva företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fraser Ames; Julia Lundkvist; [2015]
  Nyckelord :entrepreneurship motivation incubator; entreprenörskap motivation iknubator;

  Sammanfattning : Genom sin innovation har entreprenörer en viktig roll i samhället för att skapa affärsmöjligheter och föra ekonomin framåt. Entreprenörer stöter ofta på svårigheter när de startar företag, exempelvis begränsade resurser och brist på erfarenhet. LÄS MER