Sökning: "Lundqvist Jaqueline"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lundqvist Jaqueline.

  1. 1. Multimodalt arbete i undervisningen.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
    Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER