Sökning: "Luther"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Luther.

 1. 1. Framing King : En kvalitativ studie om hur Martin Luther King gestaltas i medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Abdullahi Abdiladif; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the existing body of research in framing as a field of study in general. LÄS MER

 2. 2. Bibeln: En Star Wars Saga : En hermeneutisk tolkning av kristna inslag inom Star Wars

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Star Wars; Kristendom; Bibeln; Populärkultur; Film; Hermeneutik;

  Sammanfattning : Religious elements are not uncommon in the field of popular culture, especially regarding movies, and the Star Wars series have implemented all sorts of different religious themes and religious symbolisms, almost as a sort of religious melting pot. This work, however, seeks to isolate and focus on a singular religious tradition. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmodell för sågverksindustrins logistikval vid export : en fallstudie av SCA Rundviks export till USA

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Annika Luther; [2018]
  Nyckelord :hamnar; linjärprogrammering; marknader; sjötransport; virke;

  Sammanfattning : Sverige är ett exportberoende land. Den hårda konkurrensen som råder globalt gör att företag ständigt behöver sträva mot att minimera kostnader och öka sin konkurrenskraft. Sågverksindustrin har betydligt större transportkostnader i relation till slutproduktens värde än många andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Samtal kring en gammal tysk lära: En studie av tro och gärningar hos Theologia Germanica och Martin Luther i ekumenikens tecken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Luther; Theologia Germanica; faith and deeds; ecumenics; Lutheranism; On the Freedom of a Christian; Treatise on Good Works; tro och gärningar; ekumenik; Om en kristen människas frihet; Om goda gärningar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if the Lutheran heritage, represented by a comparison between early Lutheran writings and Luther’s source of inspiration Theologia Germanica, can provide a starting point for potentially unifying dialogues within Christian circles. The background of this pursuit of unity is the ecumenical problem of the seemingly opposite views of how faith and deeds relate to each other in the life of a Christian that can be found within the Lutheran tradition, and between Lutheranism and other Christian traditions. LÄS MER

 5. 5. Ignatiansk spiritualitet i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Cajsalisa Ejemyr; [2018]
  Nyckelord :Ignatiansk spiritualitet; Svenska kyrkan; Ignatius av Loyola; Martin Luther; Charles Taylor; Den subjektiva vändningen; Paul Heelas; Linda Woodhead; Subjektiveringsteorin; Karin Johannesson; Helgelse;

  Sammanfattning : Ignatius av Loyolas konkreta pedagogiska övningar attraherar samtidens kristna från olika samfund och i Svenska kyrkan växer intresset för den ignatianska spiritualiteten. Syftet med denna studie är att genom intervjuer, enkät och teori undersöka den ignatianska spiritualitetens framgång inom Svenska kyrkan i dag. LÄS MER