Sökning: "Luther"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Luther.

 1. 1. Från himladrottning till dygdig tjänarinna. Mariologiskt betingade förändringar i 1500-talets svenska reformatoriska skrifter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fanny Wingborg; [2020-01-29]
  Nyckelord :mariology; virgin Mary; reformation; Olaus Petri; Laurentius Petri; doctrine of vocation;

  Sammanfattning : This thesis examines the mariological changes of the Swedish reformatory process in the 16th century. Two main questions are asked: What image, or images, of the virgin Mary are mediated in the religious literature of the 16th century, and how do these images correspond to Lutheran theology?A selection of reformatory prayers, sermons and hymns have been closely read andanalysed. LÄS MER

 2. 2. Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans bekännelse och en feministisk kritik.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Theresia Schavon Båvenby; [2019]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the theological discussion of how a critical and constructive pneumatology could be seen in the context of the Church of Sweden today. To achieve this purpose, I analyze a Lutheran view of the Holy Spirit in the confession of the Church of Sweden and a feminist criticism. LÄS MER

 3. 3. Samtal kring en gammal tysk lära: En studie av tro och gärningar hos Theologia Germanica och Martin Luther i ekumenikens tecken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Luther; Theologia Germanica; faith and deeds; ecumenics; Lutheranism; On the Freedom of a Christian; Treatise on Good Works; tro och gärningar; ekumenik; Om en kristen människas frihet; Om goda gärningar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if the Lutheran heritage, represented by a comparison between early Lutheran writings and Luther’s source of inspiration Theologia Germanica, can provide a starting point for potentially unifying dialogues within Christian circles. The background of this pursuit of unity is the ecumenical problem of the seemingly opposite views of how faith and deeds relate to each other in the life of a Christian that can be found within the Lutheran tradition, and between Lutheranism and other Christian traditions. LÄS MER

 4. 4. Biskop Jonzon och kyrkoherden för samer - En studie av bakgrunden för tjänsten som kyrkoherde för samerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Olof Granstedt; [2018]
  Nyckelord :Bengt Jonzon; Bo Lundmark; Indigenous People; Pastor Lapponum; Pastor Pastorum; Pastoral Care; Sami sermon; Vernacular Languages; Vicar for Sami people; Ursprungsbefolkning; Kyrkoherde för samer; Samernas kyrkoherde; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Sweden the Sami people is a national minority of indigenous people. Traditionally they are living in northern Sweden but can be found all over the country. The Church of Sweden has a long tradition of giving church services using the native Sami language in the Swedish part of Sapmi, the Sami people name of their land. LÄS MER

 5. 5. Räddningstjänstpersonal i beredskap : En studie om rekryteringssituationen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lena Håkansson; Ida Luther Wallin; [2018]
  Nyckelord :Part time firefighters; recruitment; fire brigade; Deltidsanställda brandmän; räddningspersonal i beredskap; RiB; rekrytering; räddningstjänst;

  Sammanfattning : Räddningstjänstens verksamhet regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det första nationella målet lyder: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”   Räddningstjänst organiseras med brandmän i tre olika anställningsformer, varav deltidsanställda brandmän är en av dem och idag är den formella benämningen Räddningspersonal i beredskap, RiB. LÄS MER