Sökning: "Luuk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Luuk.

 1. 1. Estetiska lärprocesser som inkluderande resurs i literacypraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :Language acquisition; Aesthetic learning; Multimodality; Literacy; Inklusive learning; Emergent literacy; Visual arts; The Four Resources model; inclusive perspective; Språkutveckling; estetiska lärprocesser; multimodalitet; ett vidgat språkbegrepp; New Literacy Studies; resursmodellen; inkluderande perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur estetiska lärprocesser kan bidra till en inkluderande undervisning i elevers utvecklande av literacy. Frågeställningarna berör begreppet estetiska lärprocesser, hur lärare beskriver att estetiska arbetsformer integreras med literacyhändelser och vilka möjligheter lärare ser i sådan undervisning ur ett inkluderande perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Financial literacy and stock market participation: The moderating effect of country-specific social connectedness

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Luuk Arts; [2018]
  Nyckelord :stock market participation; financial literacy; country-specific social connectedness;

  Sammanfattning : This research studies the moderating effect of country-specific social connectedness on the relation between financial literacy and stock market participation. This is done by using the extensive and multi-country SHARE data. The positive relation between financial literacy and stock market participation is reconfirmed. LÄS MER

 3. 3. HELP! HJELPE! HJÆLPE! – Språkbarriärer och dess betydelse i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Luuk; Tsartsidou Eleni; [2016-06-03]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; språkbarriärer; delaktighet; patientsäkerhet; lidande;

  Sammanfattning : Människor från olika delar av världen flyttar till Sverige, vilket gör att landets hälso- och sjukvård möts av en kulturell mångfald. Situationer, där sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk, ställer krav på sjuksköterskans kulturella kompetens, förmåga att åtgärda kommunikationssvårigheter och att uppnå en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Den medierade mannen : En ideologikritisk studie om maskulinitetsideal i svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Evelina Boberg; [2012]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; podcast; homosociality; ideology critique; cultural analysis; Hegemonisk maskulinitet; podcast; homosocialitet; ideologikritik; kulturanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om hegemonisk maskulinitet och homosocialitet studera hur normer för maskulinitet reproduceras i tre svenska populära podcasts. Uppsatsen innehåller tre frågeställningar som är följande: Hur förhandlas maskulinitetsnormer hos Alex & Sigge, Filip & Fredrik och Luuk & Lokko?, genom vilka rollprestationer upprätthålls eller omförhandlas normer för hegemoniska maskulinitetsideal? och vad innehåller dessa podcasts för specifika strukturer och hur återfinns maskuliniteter i detta innehåll? Mitt teoretiska och analytiska perspektiv grundar sig i forskning om maskulinitetsprocesser och hegemonisk maskulinitet. LÄS MER

 5. 5. The olive oil market of Mainland China : The potentiality of the olive oil market on Mainland China and its accessibility for, in particular small medium, sized olive oil producers.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Luuk Soons; [2004]
  Nyckelord :China; olive oil; EU; export; olive oil market; common agricultural policy CAP ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to investigate the potentiality of the Chinese market for olive oil and to assess how accessible China is for in particular small & medium sized companies in order to take the initiative on the market. The research departs from the CAP subsidy reforming European olive oil sector with 2,5 million producers on their way to a less trade distorted and more export minded sector. LÄS MER