Sökning: "Lyckad återgång i arbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lyckad återgång i arbete.

 1. 1. SJUK FÖR ALLTID? - En kvalitativ studie om förutsättningar för lyckad återgång i arbete för kvinnor inom sjukvården efter arbetsrelaterad psykosocial ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Mååg; [2019-08-23]
  Nyckelord :Duktig flicka; KASAM; Krav; Kontroll- och socialt stöd; Lyckad återgång i arbete; Psykosocial ohälsa; Rehabilitering; Sjukvårdspersonal; Social och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors egna upplevelser av deras rehabiliteringsprocess efter långtidssjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa. Studien syftar till att undersöka viktiga förutsättningar för en lyckad återgång samt undersöka huruvida ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete kan hindra arbetsrelaterad, psykosocial ohälsa inom sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som påverkar klientens motivation vid arbetsrehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotte Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; motivation; return to work; vocational rehabilitation; Arbetsterapi; motivation; återgång i arbete; arbetsrehabilitering;

  Sammanfattning : I takt med att sjukfrånvaron har stigit har även behovet av rehabiliteringsåtgärder i samhället ökat. En viktig förutsättning för en lyckad arbetsrehabilitering har beskrivits vara klientens motivation. LÄS MER

 3. 3. Det syns inte på utsidan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Ottosson; [2013]
  Nyckelord :Arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram; KASAM; Rehabilitering; Samarbete; Återgång till arbete;

  Sammanfattning : Föreliggande forskningsrapport syftar till fördjupning i frågor som rör långtidssjukskrivna kvinnor med psykisk ohälsa. I Sverige är i dag kvinnor överrepresenterade när det kommer till långtidssjukskrivningar och att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram på arbetsförmedlingen. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till arbetet- efter sjukskrivning och rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Azra Vodenicarevic; [2007]
  Nyckelord :Sjukskrivning; Riskfaktorer; Rehabilitering; Friskfaktorer;

  Sammanfattning : Studien handlar om fem kvinnors väg tillbaka till arbete efter sjukskrivning och rehabilitering. Syftet med föreliggande studie är att belysa risk och friskfaktorer i samband med sjukskrivning och rehabiliteringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Att återgå till arbete – hur individen upplever att återgå till arbete efter långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Gunilla Andersson; Ida Frostgård; Johanna Jungheim; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen behandlar individens upplevelser av återgången till arbete efter långtidssjukskrivning på grund av utmattningssyndrom. Ansatsen var fenomenografi och insamlandet av undersökningsmaterialet skedde genom intervjuer. LÄS MER