Sökning: "Lydia Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Lydia Fall.

 1. 1. ​​Allmänsjuksköterskors erfarenheter av möten med suicidnära patienter​ : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lydia Månsson; Ellinor Bjurström; [2023]
  Nyckelord :Suicide; Mental illness; Nurse; Suicid; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa och suicid är ett stort folkhälsoproblem globalt. Det finns förebyggande insatser mot suicid och i det arbetet har sjuksköterskan en stor roll.​​ Syfte Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av möten med suicidnära patienter. LÄS MER

 2. 2. Detektionsmetoder för immunologiska och enzymatiska reaktioner och deras avgörande parametrar

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lydia Tchibalina; Shamal Revend; [2022]
  Nyckelord :Creatine kinase; troponin; mass spectrometry; electrochemical luminescence; spectrophotometry; flowcytometry; fluorometry; Kreatinkinas; troponin; masspektrometri; elektrokemisk luminescens ECL ; spektrofotometri; flödescytometri; fluorometri;

  Sammanfattning : Det finns många biotekniska analys- och detekteringsmetoder. Metoderna används för identifiering och kvantifiering av biomarkörer. Denna studie har analyserat detekteringsmetoder i de fall där två hjärtspecifika biomarkörer används, troponin och kreatinkinas. LÄS MER

 3. 3. Are stories just stories? : An analysis of the effect of intergenerational narratives about communism on ethnic identity

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lydia Lamboley; [2021]
  Nyckelord :Intergenerational memories; symbolic ethnic boundary; communism; dictatorship; ethnic identity; identity construction;

  Sammanfattning : Post-dictatorship reconstruction is a recurrent research topic in peace and development. Memories and the remembrance of the past, at the collective or family level can impact populations years after the beginning of their democratisation processes. LÄS MER

 4. 4. See for yourself - En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lydia Aray; Veronica Axelsson; [2020-01-31]
  Nyckelord :Hjälporganisationers kommunikation; representation; sociosemiotik multimodal analys; stereotyper; ActionAid; Plan International;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid. Teori: Representation, Sociosemiotik Metod: Multimodal analys Material: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering med blågrön infrastruktur - En studie baserad på en uppbyggd hydrologisk modell för Miatorp, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lydia Björnehult Korning; Lovisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; hydrologisk modellering; urban klimatanpassning; bräddning; dagvattenhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När städer växer och fler hårdgjorda ytor implementeras ökar ytavrinningen vilket leder till en högre belastning på ledningsnätet. På alla Sveriges avloppsnät finns bräddningspunkter där orenat spillvatten släpps ut när belastningen på ledningsnätet blir för stor. Bräddningar kan t.ex. LÄS MER