Sökning: "Lynn Balheden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lynn Balheden.

  1. 1. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
    Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER