Sökning: "Lyrical methods"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lyrical methods.

  1. 1. Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet? : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

    Författare :Malin Kähäri; [2017]
    Nyckelord :Lyrics; Lyric based didactics; Lyrical methods; Experience based education; Reading aloud; The writing of lyrics; Reader oriented education; Lyrik; Lyrikdidaktik; Lyrikmetoder; Erfarenhetspedagogik; Högläsning; Lyrikskrivande; Läsarorienterad undervisning;

    Sammanfattning : Denna studie utreder hur lyrik som genre kan berika svenskundervisningens didaktik på gymnasiet, vilka didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt vad som kan vara ett representativt urval lyrik för ungdomar. Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie som utvärderades genom en diskursanalys, samt tolkningen av ett lyriskt urval. LÄS MER