Sökning: "Lyssna på barnet"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Lyssna på barnet.

 1. 1. Förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Lundberg; [2021]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; förskola; förhållningssätt; påverka;

  Sammanfattning : Barn har rätt till inflytande och delaktighet. Denna rättighet finns inskriven i Barnkonventionen- FN:s konvention om barnets rättigheter, likaså i förskolans läroplan. Förskolan skall fostra demokratiska medborgare, detta gör vi genom att visa barnen att deras röst är viktig. LÄS MER

 2. 2. Familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd : I relation barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Hedvig Ladebäck; Agnes Hultén; [2021]
  Nyckelord :Foster care; foster home; foster parents; family home placement; social services; child s best interests; Familjehem; familjehemsföräldrar; familjehemsplacering; socialtjänsten; barnets bästa;

  Sammanfattning : När ett barn inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar måste samhället ingripa för att trygga barnet, ansvaret vilar då på socialtjänsten. En vanlig åtgärd är att barnet blir placerat i ett familjehem, dock är det fortsatt socialtjänsten som ansvarar för att barnets behov blir tillgodosedda under placeringen. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att vänta på en neuropsykiatrisk utredning för sitt barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Duberg; Johanna Arp Lindström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Föräldrar; familj; neuropsykiatriska diagnoser; utredning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser ökar i Sverige och väntetiden till att genomgå en neuropsykiatrisk utredning är i Västra Götalandsregionen ofta över ett år. Då tidigare forskning främst belyser hur situationen är för föräldrar där barnet redan har en neuropsykiatrisk diagnos finns det anledning att uppmärksamma föräldrars upplevelse av väntetiden innan en utredning. LÄS MER

 4. 4. "Vuxna ska lyssna på barn" : En kvalitativ studie om barns berättelser om sina rättigheter i förskolans verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Amnebrink; Carolina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Civic engagement; delaktighet; demokrati; förskola;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft som svensk lag. Artikel 12 innefattar att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I Barnombudsmannens senaste årsrapport 2020 framkom det att få barn i skolåldern upplever att de känner sig hörda och lyssnade på. LÄS MER

 5. 5. ”Man kan ju inte förenkla ett sammanhang” : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av viktiga aspekter i känsliga samtal med barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelica Bergström; Eva Sjögreen; [2020]
  Nyckelord :sensitive conversations; children; social worker; social work students; digital solutions; känsliga samtal; barn; socialarbetare; socionomstudenter; digitala lösningar;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks viktiga aspekter i känsliga samtal med barn och hur socialarbetare kan skapa förutsättningar för ett fungerande samtal. Uppsatsen är en del av en pilotstudie vars övergripande syfte är att framställa digitala lösningar för socionomstudenter att öva på inför känsliga samtal med barn. LÄS MER