Sökning: "Lyssna"

Visar resultat 1 - 5 av 1686 uppsatser innehållade ordet Lyssna.

 1. 1. FINNS DÄR ETT SAMBAND MELLAN ETT LÅGT FÖRTROENDE FÖR TRADITIONELLA NYHETSMEDIER OCH LÄSANDE AV ALTERNATIV MEDIA? Vilka blir konsekvenserna när konsumenter upplever att de inte kan lita på radio, tv och dagspress?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Eriksson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har idag tillgång till information och nyheter via olika medier såsom radio, tv och tidningar. Samtidigt med detta finns där människor som inte tror att det vi blir informerade om är sant, att nyhetsmedier censurerar incidenter och förmedlar vinklade skildringar. LÄS MER

 2. 2. “Vi måste lyssna med alla våra sinnen” : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till barns inflytande i den fysiska inomhusmiljön.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Steinert; Amanda Härnborg; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; inflytande; makt; inomhusmiljö; subjekt; Foucault;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. “Vi måste lyssna med alla våra sinnen” : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för de yngsta barnens delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Alexandra Steinert; Amanda Härnborg; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; inflytande; makt; inomhusmiljö; subjekt; Foucault;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats och fokusgruppssamtal där totalt sex förskollärare har deltagit. Studien har inspirerats av det socialkonstruktionistiska perspektivet. Studiens resultat indikerar att förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation mynnar ut i att barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande. LÄS MER

 5. 5. Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. LÄS MER