Sökning: "Människan i utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 539 uppsatser innehållade orden Människan i utveckling.

 1. 1. Exocomets in the β Pictoris system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astrofysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Klaudia Jaworska; [2024]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Comets have been a source of fascination throughout the history of man. In recent years, advances in technology have opened up for the study of extrasolar objects, among them exocomets. The first exocomets were observed in the β Pictoris system almost 50 years ago and the system has been of interest ever since. LÄS MER

 2. 2. Från betong till biologisk mångfald? : En litteraturöversikt av urban försoningsekologi och dess påverkan på biodiversiteten i städer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olle Rosenius; [2024]
  Nyckelord :biodiversity; nature conservation; reconciliation ecology; urban ecology; biodiversitet; naturvård; försoningsekologi; urbanekologi;

  Sammanfattning : Den rådande biodiversitetskrisen hotar de ekosystemtjänster som mänskligheten är beroende av och behovet av naturvård är därför stort. Försoningsekologi är en alternativ naturvårdsstrategi som syftar till att modifiera antropogena miljöer så de kan nyttjas av både människan och en mångfald av andra arter. LÄS MER

 3. 3. Bara en chans att göra rätt : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att ge palliativ omvårdnad i livets slutskede inom slutenvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Enocksson Svensson; Evelyn Wanner; [2024]
  Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ omvårdnad bygger på ett förhållningssätt som definieras av en helhetssyn på människan och vilar på de fyra palliativa hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt närståendestöd. Behovet av palliativ omvårdnad väntas öka i takt med en åldrande befolkning och tillgång till förbättrad sjukvård och effektivare behandlingar. LÄS MER

 4. 4. ”Barnen lär sig faktiskt något på fritidshemmet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Albin Kalén; Amanda Hägg; [2023-12-07]
  Nyckelord :Fritidshem; Vårdnadshavare; Lärande; Utveckling; Omsorg; Samspel; Pragmatism;

  Sammanfattning : 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen och fick med det en högre status och legitimitet inom skolväsendet. I läroplanen står det att lärande, utveckling och omsorg ska utgöra en helhet i undervisningen på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Den bortprioriterade historien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; [2023-04-18]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Didaktisk Transposition. History as a Goal. History as a Tool. History and Heritage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk inkludering. LÄS MER