Sökning: "Mäns våld mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade orden Mäns våld mot kvinnor.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 2. 2. “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” En kritisk diskursanalys av Sveriges nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor (2022)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriella Abdulahad; [2024-03-15]
  Nyckelord :Sverige; Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; diskurs; diskursanalys; genus; hegemonisk maskulinitet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : Combating men’s violence against women has long been on the political agenda in Sweden and has intensified over the years. A national violence prevention program in the area of men’s violence against women has been in place since June 2022. LÄS MER

 3. 3. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors uppbrotts-, läknings- och återhämtningsprocess från en våldsam relation : Utifrån sociologisk-feministisk teori och anknytningsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Marlene Alke; Ili Khabout; Veronica Molin; [2024]
  Nyckelord :Men s violence against women; the break-up; healing and recovery process; trauma ties; normalization process; knowledge; the consequences of violence; Mäns våld mot kvinnor; uppbrotts-; läknings och återhämtningsprocess; traumaband; normaliseringsprocess; kunskap; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa intervjustudie bygger på intervjuer med åtta kvinnor som i förfluten tid levt i en relation med förekomst av våld. Syftet med studien var att belysa heteronormativa kvinnors upplevelser av vad de anser har varit skadligt och/eller hjälpsamt i samband med och efter uppbrottet från en våldsam relation. LÄS MER