Sökning: "Märit Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Märit Svensson.

  1. 1. Vilken effekt har antiseptiska förband på fot- och bensår? En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Hannah Jung; Märit Svensson; [2018]
    Nyckelord :Fot- och bensår; antiseptiska förband; honung; silver; jod; polyhexanide; randomised controlled trials; infektioner; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kroniska fot- och bensår kan vara smärtsamma och leda till social isolering samt immobilitet. Såren behöver ofta antibiotikabehandling på grund av kritiska infektioner vilket kan leda till antibiotikaresistenta bakterier. Att sköta dessa sår är kostsamt och tidskrävande. Behovet av att finna alternativ är akut. LÄS MER