Sökning: "Märta Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Märta Berggren.

  1. 1. Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Märta Berggren; Alexandra Kjörsvik; [2018]
    Nyckelord :lagerstyrning; MRP; Lot for Lot; sågverk;

    Sammanfattning : Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. LÄS MER