Sökning: "Märta Willner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Märta Willner.

  1. 1. Att överlåta ett fåmansföretag till nästa generation

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Märta Willner; [2019-05-21]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under våren 2017 lade regeringen fram en lagrådsremiss i syfte att underlätta generationsskiften i fåmansbolag. Bakgrunden till förslaget var att förutsättningarna vid generationsskiften är sämre än vid externa ägarskiften. Förslaget röstades inte igenom under 2017 men ämnet är fortfarande på tapeten. LÄS MER